Free delivery above 75 euro

General Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

(English version will be online soon)

Welkom op de website van de Cryo Beauty Hub en bedankt voor uw interesse in ons.
Door het bezoek van deze website gaat u akkoord met onderstaande algemene (gebruiks)voorwaarden. Cryo Beauty Hub, gevestigd aan de Zeilstraat 19 te AMSTERDAM. Inschrijfnummer KvK voor AMSTERDAM: 34359054

 

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan de gebruiksvoorwaarden, Cryo Beauty Hub raadt u aan deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Deze website (inclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door de Cryo Beauty Hub. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

 

Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals tekst en afbeeldingen) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan de Cryo Beauty Hub en de aan haar holding bedrijf of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Cryo Beauty Hub behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van de Cryo Beauty Hub en de aan haar gelieerde bedrijven.

 

Verantwoordelijkheid voor inloggegevens
Mogelijk beschikt u over inloggegevens waarmee u kunt inloggen op deze website. In dat geval bent u verantwoordelijk voor deze gegevens. U bent onder andere verantwoordelijk voor een veilige toegang tot deze website en voor de bescherming van deze inloggegevens. U mag uw inloggegevens niet delen met anderen en zult de Cryo Beauty Hub onmiddellijk inlichten indien iemand anders uw inloggegevens heeft gebruikt.Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website
Cryo Beauty Hub doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Cryo Beauty Hub is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik van deze informatie.

 

Beperkte aansprakelijkheid voor de toegang tot deze website
Cryo Beauty Hub kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Cryo Beauty Hub heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Cryo Beauty Hub is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

 

Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites
Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Cryo Beauty Hub is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.

 

Algemene Voorwaarden van:
Cryo Beauty Hub
KvK nummer: 34369377
1 Dec., 2017

 

 

Artikel 1:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en op alle overeenkomsten van opdracht tot het leveren van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden op het gebied van “Wellness”, “Nail & Beauty” en “Cryolipolisis &Ultrasound & RadioFrequentie” van Cryo Beauty Hub hierna te noemen: Cryo Beauty Hub
2. De opdrachtgever, de koper respectievelijk de klant zal verder worden aangeduid als “de consument”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de consument een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de consument aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “Nail & beauty” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: schoonheidsbehandelingen, gezondheidsbehandelingen, massages, manicure, pedicuren en diensten in de ruimste zin van het woord en de verkoop van producten en zaken op dit gebied.
5. Onder “Cryolipolisis &Ultrasound & RadioFrequentie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Het beoogde effect van de behandeling is het verbeteren van lichaams- of gezichtscontouren en/of het verminderen van cellulitis. Door het gebruik van Cryolipolisis of Ultrasound kunnen vetophopingen worden verminderd. Door het gebruik van Radiofrequentie is de huidstructuur worden verbeterd om eventuele rimpels en huidverslapping te verminderen. Ik ben op de hoogte gesteld van het feit dat, ondanks het vooruitzicht op goede resultaten, de kans op complicaties en de aard van complicaties nooit precies kan worden voorzien en dat daardoor geen garanties, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, kunnen worden gegeven met betrekking tot het welslagen of andere uitkomsten van de behandeling. Behandeling met radiofrequentie wordt afgeraden bij pacemakers of metalen in het lichaam alsmede ook binnen 3 maanden na een injectiebehandeling met fillers in hetzelfde gebied.
6. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
7. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Cryo Beauty Hub voor de uitvoering van de dienstverlening te gebruiken wellness- en health&beauty producenten en middelen, alsmede de in het kader van deze dienstverlening aan de consument te leveren producten en middelen en los te verkopen producten, middelen en andere zaken.
8. Voor het geval door een eerdere verwijzing of anderszins tevens andere Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard, worden deze hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van Cryo Beauty Hub.
9. Ingeval deze Algemene Voorwaarden in andere Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, maakt Cryo Beauty Hub bij dezen tegen de toepasselijkheid hiervan bezwaar en stelt uitdrukkelijk dat ingeval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden van Cryo Beauty Hub prevaleren.
10. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en zal van geval tot geval worden bezien en overeengekomen. Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts rechtsgeldig, indien dit schriftelijk door de directie van Cryo Beauty Hub is bevestigd.
11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
12. Voor zover de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst, wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk andere Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen.
13. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
14. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel- of vervolgopdrachten.
15. Indien Cryo Beauty Hub deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de consument ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Cryo Beauty Hub hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen en tarieven

1. Ieder aanbod en elke offerte van Cryo Beauty Hub is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Indien een aanbod of offerte vrijblijvend is, heeft Cryo Beauty Hub nog het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en eventuele kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cryo Beauty Hub niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de consument verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Cryo Beauty Hub gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of tarieven aan te passen.
5. Het aanbod, de offerte, prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte informatie en voorbeelden en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Cryo Beauty Hub zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de consument geen rechten ontlenen.
7. Aangekochte pakketten zijn persoonsgebonden. De pakketten kunnen niet worden geruild. Na aankoop van de pakketten is het niet mogelijk om geld terug te krijgen of een deel daarvan. Het is niet mogelijk om het pakket over te dragen aan een derde persoon.
8. Aankopen via Groupon, Socialdeal, Nudeal of AmigoAmigo zijn persoonsgebonden. De coupon is niet inwisselbaar voor contanten.
9. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Cryo Beauty Hub (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, is Cryo Beauty Hub gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de consument in rekening te brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument het aanbod van Cryo Beauty Hub heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de consument echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Cryo Beauty Hub uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien de consument zonder daaraan voorafgaand aanbod aan Cryo Beauty Hub een boeking of een reservering doet, is Cryo Beauty Hub eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de consument heeft bevestigd.
3. Cryo Beauty Hub is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de consument heeft bevestigd of zodra Cryo Beauty Hub – zonder tegenwerping van de consument – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden Cryo Beauty Hub eerst nadat deze schriftelijk aan de consument zijn bevestigd.
5. Cryo Beauty Hub kan te allen tijde onder gelijktijdige mededeling van de reden hiervan het sluiten van een overeenkomst voor het verlenen/ verstrekken van Wellness- en/ of beauty weigeren.
6. Ondanks dat een overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen, staat het Cryo Beauty Hub vrij te allen tijde het verlenen van diensten of het ter beschikking stellen van faciliteiten te weigeren of op ieder moment te staken, indien de consument zich niet gedraagt overeenkomstig met de stand en exploitatie van de onderneming. De consument kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie; de volledige reserveringswaarde blijft verschuldigd. Cryo Beauty Hub is niet gehouden enige (financiële) compensatie aan de consument te bieden.
7. Indien de consument een pakket heeft aangeschaft en gedurende de geldigheidsduur van de kaart overlijdt, vervalt het (resterende) tegoed dat op het pakket staat geregistreerd. De erfgenamen van de consument kunnen in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie. Cryo Beauty Hub is niet gehouden enige (financiële) compensatie aan de erfgenamen van de consument te bieden.

Artikel 4: Inschakeling derden

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Cryo Beauty Hub vereist, heeft zij het recht bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de consument

1. De consument en zijn eventuele gasten zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door Cryo Beauty Hub verstrekte of op andere wijze kenbaar gemaakte huisregels van Cryo Beauty Hub. Cryo Beauty Hub kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, gedrag en de persoonlijke hygiëne van de consument en zijn eventuele gasten. De consument en zijn gasten dienen bij overtreding van de huisregels of bij ander ongewenst gedrag op eerste verzoek van Cryo Beauty Hub het pand en/of terrein van Cryo Beauty Hub te verlaten.
2. De consument moet ervoor zorgen dat: Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en inlichtingen, tijdig op de door Cryo Beauty Hub gewenste wijze aan Cryo Beauty Hub ter beschikking stelt; Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking aan Cryo Beauty Hub verleent.
3. De consument zorgt ervoor, dat de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn en vrijwaart Cryo Beauty Hub voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en inlichtingen.
4. Cryo Beauty Hub zal de door de consument verstrekte gegevens en inlichtingen vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, mag Cryo Beauty Hub de uitvoering van de overeenkomst op schorten tot het moment dat de consument wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden of overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de consument.
6. Indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt en Cryo Beauty Hub nalaat van de consument nakoming te verlangen, tast dit het recht van Cryo Beauty Hub om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeengekomen datum of data waarop de prestatie(s) moet of moeten worden geleverd zal of zullen door Cryo Beauty Hub – behoudens overmacht situaties – strikt worden nageleefd.
2. Cryo Beauty Hub is verplicht de overeengekomen zaken ter beschikking te stellen of te leveren in de overeengekomen hoeveelheden en van de kwaliteit en hoedanigheid als overeengekomen, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van Cryo Beauty Hub.
3. Indien de overeengekomen levering of dienstverlening echter wordt vertraagd doordat:  De consument te laat is of annuleert binnen 24 uur heeft Cryo Beauty Hub recht op een zodanige verlenging van de uitvoerings- of leveringstermijnen als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en schade bij de consument in rekening brengen.
4. Cryo Beauty Hub zorgt ervoor dat het aantal in te zetten personeelsleden is afgestemd op het aantal gasten dat ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst aanwezig zal zijn en dat deze personeelsleden beschikken over voldoende vaardigheden en kennis om de overeenkomst uit te voeren.
5. Cryo Beauty Hub wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd, zal Cryo Beauty Hub met de consument in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Cryo Beauty Hub zal de consument daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Cryo Beauty Hub in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar geleverde prestatie en/of zaken.
7. Alle onkosten welke door Cryo Beauty Hub in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de consument komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 7: Pakketten (Cryolipolisis, Ultrasound, RadioFrequentie)

1. Om een pakket te kunnen kopen dient de consument handelingsbekwaam te zijn. De consument dient zijn of haar NAW-gegevens in te vullen. De gegevens worden elektronisch verwerkt, er kunnen derhalve onjuistheden in voorkomen.
2. Cryo Beauty Hub houdt geen controle op de ingevoerde gegevens. De consument is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de gegevens.
3. Het pakket wordt alleen gebruikt in Cryo Beauty Hub.
4. Het pakket kan niet voor contant geld worden ingewisseld.
5. Het pakket kan na de eerste behandeling niet worden geannuleerd, de consument heeft geen recht op teruggave van geld of een verrekening daarvan.
6. Cryo Beauty Hub is niet verantwoordelijk voor geleden schade door de behandelingen van het pakket.
7. Het pakket is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
8. Na het kiezen van een zone kan deze achteraf niet worden gewijzigd.
9. Cryo Beauty Hub kan op ieder ogenblik de behandelingen staken zonder voorafgaande reden.

Artikel 8: Klachten

1. De consument is verplicht klachten over de geleverde prestatie direct na constatering aan Cryo Beauty Hub te melden, zodat Cryo Beauty Hub in staat wordt gesteld de klachten te verhelpen. Klachten moeten vervolgens schriftelijk door de consument aan Cryo Beauty Hub bevestigd worden.
2. Klachten ten aanzien van bederfelijke zaken of zaken met een beperkte houdbaarheidstermijn moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheidstermijn – aan Cryo Beauty Hub worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de consument.
3. Overige klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de zaken of de prestatie- schriftelijk aan Cryo Beauty Hub worden gemeld.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Cryo Beauty Hub is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en wordt de prestatie geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid of de overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de consument niet op.
6. De consument moet Cryo Beauty Hub in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Cryo Beauty Hub verstrekken.
7. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van geur-, kleur-, smaak- of andere verschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur of bereidingswijze van de zaken.

Artikel 9: Garanties

1. Cryo Beauty Hub zal ervoor zorgen dat de te leveren prestatie en/of zaken naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden geleverd maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Cryo Beauty Hub staat gedurende de houdbaarheidstermijn of gedurende de overeengekomen garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Cryo Beauty Hub zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Cryo Beauty Hub zal de consument hierover informeren.
4. Ingeval door de consument terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen zal Cryo Beauty Hub – voor zover dit nog mogelijk is – kosteloos zorg dragen voor vervanging van de geleverde zaken of het alsnog leveren van de overeengekomen prestatie of voor terugbetaling van of een reductie op de overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van Cryo Beauty Hub. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Cryo Beauty Hub gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Cryo Beauty Hub geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Cryo Beauty Hub slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Cryo Beauty Hub voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De consument moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. De consument is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor alle door hem of door een ander voor wie hij de overeenkomst heeft gesloten veroorzaakte schade en vrijwaart Cryo Beauty Hub voor alle aanspraken die hieruit (kunnen) voortvloeien.
5. Indien Cryo Beauty Hub aansprakelijk is voor door de consument geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Cryo Beauty Hub te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Cryo Beauty Hub niet uitkeert of de schade niet onder een door Cryo Beauty Hub gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Cryo Beauty Hub beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de geleverde prestatie.
6. De consument moet Cryo Beauty Hub uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
8. De consument kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Cryo Beauty Hub op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: Door gevolg van ongebruikelijke (allergische) reacties die verband houden met de bij de dienstverlening gebruikte of geleverde zaken of het nuttigen van door Cryo Beauty Hub bereide of geserveerde etenswaren en als gevolg van verlies, vermissing, diefstal etc. van of aan overige eigendommen van de consument en/of zijn gasten en door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door of namens Cryo Beauty Hub verstrekte instructies en aanwijzingen met betrekking tot bijvoorbeeld bewaring en houdbaarheid en door fouten of onvolledigheden in de door of namens de consument aan Cryo Beauty Hub verstrekte gegevens of inlichtingen en als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad – waaronder overtreding van huisregels – begaan door de consument en/of zijn gasten.
9. De consument is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Cryo Beauty Hub uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Cryo Beauty Hub of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Cryo Beauty Hub de consument vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de consument.

Artikel 11: Betaling

1. Cryo Beauty Hub mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument verlangen.
2. Indien de consument betaald met een coupon-bon dient deze voor het starten van de behandeling te zijn ingeleverd.
3. De consument moet bij zijn vertrek contant of per pin/creditcard betalen voor de geleverde prestatie.

Artikel 12: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de consument of Cryo Beauty Hub, mag Cryo Beauty Hub de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring, aan de consument te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen tegenover de consument voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Cryo Beauty Hub wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Cryo Beauty Hub, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Cryo Beauty Hub
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Cryo Beauty Hub en/of van de consument of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, natuurverschijnselen, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. Overmacht is tevens een onvoorzien personeelstekort door ziekte of afwezigheid met gegronde reden van werknemers, masseurs, schoonheidsspecialistes etc.
4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de consument in ieder geval zijn verplichtingen ten opzichte van Cryo Beauty Hub tot aan dat moment nakomen.

Artikel 13: Annulering

1. Annulering door de consument moet altijd schriftelijk gebeuren en is slechts mogelijk indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan Cryo Beauty Hub te betalen: Bij annulering meer dan 24 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de consument geen vergoeding verschuldigd en bij annulering minder dan 24 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: – 100% van de verkoopprijs van de overeengekomen behandelingen. Bij drie keer annuleren van een pakket of niet aanwezig zijn voor de behandeling vervalt automatisch alle aangekochte pakketten. Onder verkoopprijs wordt verstaan de volledige prijs die op de website van Cryo Beauty Hub vermeld staat per behandeling.
2. Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde prestaties voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing.
3. De consument is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Cryo Beauty Hub vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. Indien Cryo Beauty Hub voor de annulering van de overeenkomst al betalingen aan bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden heeft gedaan, moeten deze betalingen, voor zover Cryo Beauty Hub deze niet terug kan vorderen van die derde, door de consument volledig aan Cryo Beauty Hub worden betaald.
5. Cryo Beauty Hub mag alle al door de consument betaalde bedragen verrekenen met de door de consument verschuldigde schadevergoeding.
6. Cryo Beauty Hub mag een overeenkomst annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de bedoeling van de consument met het pakket/behandeling een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de consument verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de consument en/of zijn gasten dat Cryo Beauty Hub de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van de werkelijke bedoeling of hoedanigheid op de hoogte was geweest. Cryo Beauty Hub is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade aan de consument en/of derden.
7. Indien Cryo Beauty Hub van de in het vorige lid bepaalde bevoegdheid gebruik maakt nadat het betreffende behandeling begonnen is, is de consument gehouden tot betaling van het gehele behandeling

Artikel 14: Ontbinding

1. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk aan de consument te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de consument, behoudt Cryo Beauty Hub zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring aan de consument te ontbinden zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn.
2. Cryo Beauty Hub behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien: De inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling en na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat en de inhoud in strijd is met de goede naam of de belangen van Cryo Beauty Hub.
3. Maakt Cryo Beauty Hub van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik, dan zal Cryo Beauty Hub tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden mag Cryo Beauty Hub de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring aan de consument ontbinden, op het tijdstip waarop de consument:
1. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
2. (Voorlopige) Surseance van betaling aanvraagt;
3. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
4. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
5. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
5. De consument is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overige bepalingen

1. Huisdieren worden niet toegelaten tot de gebouwen van Cryo Beauty Hub
2. Personen jonger dan 16 jaar worden alleen toegelaten indien zij vergezeld zijn van een meerderjarige.
3. Indien Cryo Beauty Hub door de consument wordt verzocht verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen aan hem toe te zenden, gebeurd dit voor rekening en risico van de consument. Cryo Beauty Hub is niet verplicht tot toezending over te gaan.
4. Teneinde de veiligheid, rust en orde te waarborgen en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, maakt Cryo Beauty Hub gebruik van cameratoezicht. De consument en zijn eventuele gasten worden hierop geattendeerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Cryo Beauty Hub en de consument gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Cryo Beauty Hub of een van haar dochterondernemingen is gevestigd, zij het dat Cryo Beauty Hub altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de consument is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Cryo Beauty Hub Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Cryo Beauty Hub schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats of die van haar dochterondernemingen.
4. Indien de consument gevestigd is buiten Nederland, mag Cryo Beauty Hub ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de consument gevestigd is.

Privacyverklaring Cryo Beauty Hub
Deze privacyverklaring is van toepassing op ieder aanbod en op alle overeenkomsten van opdracht tot het leveren van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden op het gebied van “Wellness” ,“Nail & Beauty” en “Cryolipolisis, Ultrasound & RadioFrequentie”van de Cryo Beauty Hub. Cryo Beauty Hub hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Zo zal zij uw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen.

Leest u alstublieft zorgvuldig deze privacyverklaring om te begrijpen hoe wij gegevens van u verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan. Cryo Beauty Hub is een bedrijf gevestigd aan de Zeilstraat 19 te AMSTERDAM.

Algemeen

Indien u gebruik maakt van de website van de Cryo Beauty Hub is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan de Cryo Beauty Hub verstrekt. Cryo Beauty Hub verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn bedoeld, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, om u een passend beschermingsniveau te bieden gelet op de risico’s die de verwerking en
Indien u klant bent van ons kunnen wij uw gegevens gebruiken voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Wij zullen u slechts informeren over onze andere producten en diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Door uw gegevens in te vullen, geeft u de Cryo Beauty Hub toestemming om deze ook voor de zusterbedrijven in te zetten. Wij zullen in dat geval uw gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en u zult dan gemiddeld één keer per maand informatie ontvangen over al onze producten en diensten.

DISCLAIMER

Cryo Beauty Hub heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen maar kan niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Cryo Beauty Hub aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van de Cryo Beauty Hub sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Cryo Beauty Hub geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Cryo Beauty Hub aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Op alle behandelingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Cryo Beauty Hub van toepassing. Cryo Beauty Hub is niet verantwoordelijk voor getoonde content (alle in de website aanwezige inhoud) op aan deze site gekoppelde bestanden. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Voor gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u schriftelijk toestemming te vragen aan afdeling Marketing & Sales. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan content of delen van deze pagina’s gebruiken waaronder onder meer wordt verstaan het verveelvoudigen, het op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, het openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch alsmede het kopiëren.

You can call us for an appointment 020 341 8373 or book directly online.